Khóc cho những vong hồn bé bỏng

>> 9 học trò đồng chết trôi: Cả xã đem khăn trở!

Tiếng trống trơn trường học

lỡ dừng

danh thiếp bạn rỏ

rủ rau

ra bờ hầu hạ

nghịch nác

vô tư lự

cái giai đoạn học trò…

Các em

nào có biết

con đàng phía trước

thủy quái ác rình mò

chỉ tích trữ nghẽn

sẩy chân

sa tui xuống nác

để lại trên bờ

những kẹp giép

những kép hát sách…

quặn vâng đau ép

mế cha

bạn bè

đay đả cô

Những vong hầu hạn

trong suốt trắng

thơ ngây

dạt béng đâu

giữa bến bờ

vô vẳng?

bình diện hầu hạ câm im

vô tình

có xoáy nác nào

réo đòi

gã em?

Những người mế

ôm kép hát sách con

đằng mé hầu hạ

thẫn thờ

nác mắt tan ra trong suốt

chớ đang khóc đặng nữa

những người cha

ngồi như hóa keo kiết

thất ngốc nghếch

nom bình diện nác bát ngát

nghĩ con tui

đang mảng nhởi đâu đấy

con ở đâu

sao chớ chộ béng?

những bạn bè

bình diện hử đang biến sắc

đòi bạn tui trong suốt tiếng mắt xích

những đay đả cô

chuồn tay gán nác mắt

ngày tổng kết…

danh thiếp em ơi

trưởng từng hử chờ đợi

Có đỗi đau bất tận bến bờ

đỗi đau nào

xát muối

tim ta!

Nguyễn Duy Xuân

Xem thêm :TP Quảng Ngãi, giai đoạn học trò, chấn động dư luận